Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DIENSTVERLENING

 1. 1. Tenzij bijzondere voorwaarden vermeld aan de voorzijde van de factuur of de bestelbon en voor akkoord ondertekend door de klant, zijn enkel en met uitsluiting van alle andere, de voorwaarden van toepassing die hieronder zijn vermeld.
 2. 2. Bestekken en prijsofferten zijn gebaseerd op de actuele prijzen van de verloning, materialen en diensten. Deze zijn onderhevig aan wijzigingen die buiten de controle van de verkoper vallen, deze behoudt zich het recht voor om de prijzen proportioneel aan te passen. De klant heeft het recht het contract binnen de acht dagen nadat de prijswijziging werd betekend te beëindigen.
 3. 3. Klachten in verband met de levering en met betrekking tot de conformiteit en met zichtbare gebreken moeten worden meegedeeld binnen een termijn van acht dagen na de levering van de diensten.
 4. 4. Alle klachten met betrekking tot de factuur moeten ons schriftelijk bereiken binnen de acht dagen na facturatie. De datum en het factuurnummer zullen in de klacht vermeld zijn.
 5. 5. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen.
 6. 6. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, wordt op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een vertragingsintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet. Daarnaast is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale factuurbedrag.
  De verkoper is dezelfde forfaitaire schadevergoeding verschuldigd in geval van een te late levering wanneer deze niet te wijten is aan overmacht.
 7. 7. In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens gebonden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 30 € en onverminderd de schadevergoeding en de hogere intresten. Als de overeenkomst wordt geannuleerd door de verkoper is er een schadevergoeding en intresten verschuldigd aan de koper.
 8. 8. In geval van betwisting, zijn enkel de territoriaal bevoegde rechtbanken of vrederechters van de woonplaats van de verweerder bevoegd of deze van de plaats waar de verplichtingen werden aangegaan.
 9. 9. Beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen, zonder schadevergoeding, onder anderen in geval van onmogelijkheid als gevolg van overmacht, staking, lock-out, staking door de andere partij.
 10. 10. De verkoper behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als beëindigd te beschouwen in geval van faillissement of insolventie van de koper.
 11. 11. Alle andere invorderingskosten met betrekking tot de niet-betaling zijn niet in de forfaitaire schadevergoeding begrepen en worden afzonderlijk in rekening van de koper gebracht.
 12. 12. Als de verkoper ermee instemt om diensten of prestaties te leveren, en wordt een derde van het bedrag betaald bij de ondertekening van de bestelbon, een derde bij de aanvang van de prestaties of diensten en een derde bij de levering of beëindiging.
 13. 13. In geval van niet betaling behouden wij ons het recht voor om de leveringen, prestaties of diensten te onderbreken.
 14. 14. In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als beëindigd te beschouwen, voor de totaliteit of voor het deel dat nog niet werd uitgevoerd.